Informatiebericht in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens

Hierbij delen wij u mede dat uw persoonsgegevens (hierna: "gegevens") zullen worden verwerkt door Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. als verantwoordelijke voor de behandeling (hierna: "Verantwoordelijke voor de Verwerking"), en dat de verwerking van uw gegevens zal plaatsvinden op behoorlijke en zorgvuldige wijze met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 juli 2000 (hierna: de Wbp).

Reikwijdte. Uw gegevens worden verwerkt voor de goede uitvoering van de gevraagde diensten. Bovendien, op voorwaarde van ontvangst van uw specifieke en uitdrukkelijke toestemming, zullen uw gegevens worden gebruikt voor promotionele, commerciële, marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. Zo zal de verwerking van uw gegevens gericht zijn op: het sturen van commerciële communicatie, promotiemateriaal, nieuwsbrieven en andere marketing initiatieven, met inbegrip van prijsvverlotingen, offertes, marktonderzoeken en statistieken met betrekking tot de producten en / of diensten van de Verantwoordelijke voor de Verwerking.

Wijze. De verwerking van uw gegevens zal handmatig worden uitgevoerd en / of door automatische en elektronische systemen, in overeenstemming met de Wbp. Bijgevolg kunnen mededelingen voor het aangeduide toepassingsgebied worden verzonden via de traditionele methodes van contact, zoals met papier of gesprekken via operator of via automatische communicatie, evenals met e-mail, SMS, MMS en automatische telefoongesprekken. De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd door papieren of elektronisch hulpmiddelen en ook met de hand of door middel van geautomatiseerde, elektronische en / of geautomatiseerde systemen gesitueerd in de Europese Unie.

Bescherming gegevens. De Verantwoordelijke voor de Verwerking zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen nemen om oneigenlijk gebruik en de verspreiding van uw gegevens aan derden te voorkomen. De Verantwoordelijke voor de Verwerking zal uw gegevens opslaan voor de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken.

Recht om zich op elk moment verzetten tegen behandeling voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht om zich kosteloos en zonder reden te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Als u marketingberichten niet langer wenst te ontvangen van de Verantwoordelijke voor de Verwerking kan u uw recht om dergelijke berichten niet langer te ontvangen uitoefenen door de instructies te volgen die vermeld worden in het bericht dat u van ons ontvangt of via e-mail op info-ne_goodyear@goodyear.com.

De Verantwoordelijke voor de Verwerking. Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. (vennootschapsnummer  33225215 - Amsterdam) als Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw gegevens heeft haar zetel in de Herikerbergweg 238, Luna Arena, CM Amsterdam Zuidoost, 1101, Netherlands. De Verantwoordelijke voor de Verwerking kan eenvoudig en vrij bereikt worden op het volgende e-mailadres: info-ne_goodyear@goodyear.com. De Verantwoordelijke voor de Verwerking kan de verwerking aan derden die als "Gegevensberwerkers" aangeduid zullen worden toevertrouwen. De bijgewerkte lijst van de Gegevensbewerkers is beschikbaar op het adres van de zetel van de Verantwoordelijke voor de Verwerking zoals hierboven aangegeven.

Rechten in overeenstemming met de artikelen 35 en 36 van de Privacywet. Op elk ogenblik heeft u het recht om te weten wat voor soort gegevens in het bezit zijn van de Verantwoordelijke voor de Verwerking, en kunt u de rechten uit hoofde van de artikels 35 en 36 van de Wbp uitoefenen, met inbegrip van het vragen van verduidelijkingen in verband met de doeleinden en methoden van behandeling van uw verzamelde gegevens of het vragen van bevestiging van het bestaan van de behandeling, de oorsprong, de omvang en de methoden van de behandeling, en u kunt ook vragen dat de gegevens bijgewerkt, gecorrigeerd, geïntegreerd of geannuleerd worden door het leveren van een schriftelijke kennisgeving aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking.